شنبه, 29 شهریور 1399
شناسه خبر:801

دولت خاص!!

ابزار
  • انداز قلم
دسته بندی نشده

گوشه‌ای از خاطرات یک خبرنگار/ نوشته ویدا ظریف

گوشه‌ای از خاطرات یک خبرنگار/ نوشته ویدا ظریف

بدو بدو پله هاي استانداري را طي نموده و به اتاق كنفرانس رسيدم. فقط يك ربع از زمان آغاز نشست خبري استاندار با اصحاب رسانه گذشته بود.

در را كه باز كردم استاندار يزد در حال خوش آمدگويي به حاضرين بود، من را كه ديد در حين صحبت گفت: بفرماييد كنار من بنشينيد.

متعجب به صندلي هاي دو طرف استاندار نگاه كردم. معاون سياسي امنيتي استاندار با رويي گشاده برخواست و چند صندلي آنطرف تر نشست، همه حاضرين و خبرنگاران سربرگردانده بودندتا ببينند استاندار صندلي معاونش را به كه تعارف مي كند و آن چه شخصيتي است كه معاونت سياسي امنيتي استانداري با خوشرويي صندلي و جايگاه خود در نشست را فارغ از عرف و تشريفات اداري به او مي دهد!

و من با گونه هايي گل انداخته با بدرقه نگاه هاي حاضرين كنار استاندار مهربان و فهيم ديارمان نشستم  و غرق در شادماني آن همه تكريم و احترام، ضبط خبرنگاري ام را از كيفم بيرون آورده و Record...

آري ضبط تمامي آن لحظاتي كه هرگز تا كنون از ذهن دانش آموزي كه آن زمان ١٧سال بيش نداشت پاك نخواهد شد.

احترامي ويژه كه نشأت گرفته از ادب سياسي مسند داران آن دوران بود .

دولتي كه ادبيات بزرگ مردانش بر پايه گفتگو و منطق و اقتدار طي طريق مي نمود و در گذر زمان همچنان بزرگ منشي شان بر تارك اداره كشور و حاكميت ملت خوش درخشيده و مي درخشد.

همان هايي كه با تكيه بر گفته امام ملت ، اميدشان نوزادان در گهواره و كودكان و نوجوانان بود، حسن ختام گفته هايشان پرسشي از سر مهر بود و رونق گفتمان اميد و آزادي.

و در همين راستا خبرگزاري دانش آموزي در آن دولت به عنوان  نهادي نوپا بنيان نهاده شد تا براي هردانش آموز ايراني امكان چشيدن طعم آزادي بيان فراهم آيد و از نوجواني گفتگويي توأم با آزادگي را مشق نمايند و بيش از پيش با ارزش سوگند به قلم آشنا گردند.

از آن زمان قريب به بيست سال مي گذرد.

دولت هايي آمده و رفته اند و مردم اشك ها و لبخندهاي بسيارديده اند اما هنوز دكمه Record ذهن من همچو اذهان مردمان ميهنم روشن بر آن دوراني است كه سالياني دور ديده اند و در خاطر خود به زيبايي به ثبت رسانده اند.

ثبتي كه سينه به سينه فارغ از هر ممنوعيت و سانسور و حصري ثبت خواهد شد تا ارزش هايي كه در فراز و نشيب دولت ها گاه به عرصه فراموشي سپرده شده است باري ديگر شكوفا گرديده و رخ بنمايد.

همان هايي كه بايد بر باور سه اصل : آزادي انديشه، منطق در گفتار و قانون در عمل استوار باشد تا سالياني دگر، مردم سرزمينم شادمان از آنچه اميد به تدبيرش خواهند خواند از دولتي گويند كه چون دولت زمان نوجواني من، دولتي خاص لقب گيرد.

و براستي تنها رئيس دولتي نكو نگر و دور انديش چون او كه خوب مي شناسيمش و همگان به نيكويي مي شناسندش توانست دولتي عدالت محور رابر پايه گفتمان و صلح بين الملل بنيان نمايد.

و تنها دولتي خاص، استانداراني خاص و معاونين استانداري خاص  را بر مي گزيند تا خاطراتي ناب را در اذهان مردم ديارشان ثبت نمايند دولتي كه نماينده اش حتي دانش آموزي را تكريم مي كند ...

از آن دوران سالياني دور گذشته است و كنون در اين دوران پر هياهو امتداد اميد و تعبير تدبير را بر مدار گفتگويي سازنده  آرزومنديم.

فراموش ننماييم كه دكمه ضبط ذهن را پاياني نيست و قضاوتگر آن وجدان آدمي است

 

"نامه اي براي فردا "را چون هر روز امروز نيز خوانده ايم و دميدن صبح اميد را  با سعي و تلاشي صد چندان در تحقق هر آنچه نامش گفتمان عدالت و مهرورزي است آرزومنديم.

 گمان مبر كه به آخر رسيد كارمغان                   هزار باده ناخورده در رگ تاك است

 

   " آري ضبط تمامى آن لحظات گرانقدر ، از ذهن دانش آموز خبرنگار ١٧ ساله آن روز وكارشناس ارشد   حقوق  عمومي امروز  برای همیشه زنده است  و هرگز پاك نخواهد شد"

?ويدا ظريف

 

?سپاس از استاندار وقت جناب آقاي سيد حميد كلانتري و معاون سياسي امنيتي استانداري

جناب آقاي محمد حسن خورشيدنام كه يكي از زيباترين خاطرات دوران خبرنگارى ام رابرايم رقم زدند "

 

همواره در پناه خدا پايا و مانا باشيدو راهتان مستدام باد

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد